Powiatowa Komisja Rewizyjna

Powiatowa Komisja Rewizyjna ZOSP RP w Radomiu, działa w następującym składzie:

 • Przewodniczący – dh Piotr Rychlicki
 • Zastępca Przewodniczącego – dh Jakub Wachnicki
 • Sekretarz – dh Andrzej Kapusta

Do zadań Powiatowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Zarządu Oddziału Powiatowego w zakresie:
  a) realizacji zadań statutowych oraz wynikających z uchwał Zjazdów Oddziału Powiatowego i wyższego stopnia, uchwał Zarządów Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego, Zarządu Głównego  Związku OSP RP oraz ich Prezydiów,
  b) prowadzenia działalności finansowo – gospodarczej.
 2. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższego stopnia na terenie powiatu.
 3. Współdziałanie z komisjami oddziałów gminnych i koordynowanie ich działalności.
 4. Udzielanie Komisjom Rewizyjnym Oddziałów Gminnych i OSP niezbędnej pomocy instruktażowej, dotyczącej ich pracy i zasad działania.
 5. Przeprowadzenie kontroli w oddziałach niższego stopnia na prośbę odpowiednich władz statutowych.
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego i jego Prezydium oraz przedstawianie uwag oraz wniosków dotyczących działalności Zarządu i Prezydium Oddziału Powiatowego i oddziałów niższego stopnia.
 7. Składanie sprawozdania na Zjeździe Oddziału Powiatowego oceniającego działalność Zarządu i Prezydium oraz przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego.