Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych.

Forma dofinansowania:
1) Dotacja;
2) dotacja i pożyczka.

Fundusz udziela dofinansowania na przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100000,00zł. Intensywność dofinansowania:
1) w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30000,00 zł;
2) w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
3) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej wynosi do 5000,00 zł/kW (w przypadku przekroczenia jednostkowego kosztu kwalifikowanego instalacji fotowoltaicznej, koszt ten może zostać zaliczony do kosztu kwalifikowanego ponoszonego przez wnioskodawcę).

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, polegające na m.in.:
1) termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku);
2) zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa w terminie od 15 kwietnia 2021 r.

Dokumenty dostępne są w Ofercie Finansowania pod adresem:
https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2021-oa-1-przedsiewziecia-z-zakresu-ochrony-powietrza-wspierajace-dzialalnosc-ochotniczych-strazy-pozarnych/