Aktualności

Dofinansowanie FSUSR 2021

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.


O dofinansowanie może ubiegać się podmiot działający non-profit: stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, która m.in.: zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę jej działania prowadzi działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Oferty należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2021 r. (liczy się data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego).

Intensywność wsparcia dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie może przekroczyć kwoty 15 000,00

Więcej informacji oraz formularze do pobrania:

Ogloszenie_o_konkursie_OSP_2021

Wykaz_sprzetu_OSP_2021

Formularz_oferty_OSP_2021

Oswiadczenie_OSP_2021