Aktualności

Ważne dla OSP dokonujących zmian w KRS

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KRS NA MAZOWSZU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych /Dz.U. 2020, poz. 758/ z dniem 1 lipca 2020 r. nastąpiło przekazanie rozpoznawania spraw Krajowego Rejestru Sądowego:

  • w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie – Sądowi Rejonowemu Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, Kardynała Wyszyńskiego 18,  21-040   Świdnik: sprawy KRS z obszaru właściwości sądów rejonowych w Radomiu.

W związku z tym od 1 lipca 2020 r. zainteresowane Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu radomskiego swoje wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego np. zmian w składzie swojego zarządu – są zobowiązane kierować do właściwego sądu rejestrowego.