Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu

Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu działa w składzie:

 1. Prezes – dh Paweł Tuzinek
 2. V-ce Prezes – dh Grzegorz Zawisza
 3. Skarbnik – dh Tomasz Kęska
 4. Sekretarz – dh Marian Kruszewski
 5. Dh Waldemar Trelka
 6. Dh Tomasz Siczek
 7. Dh Wojciech Wrzecion
 8. Dh Andrzej Szczych
 9. Dh Marcin Suligowski
 10. Dh Jerzy Garczyński
 11. Dh Konrad Frysztak
 12. Dh Krzysztof Grzyb
 13. Dh Paweł Mikołajczyk
 14. Dh Jerzy Przybyłowski
 15. Dh Rafał Rajkowski
 16. Dh Zbigniew Marciniak
 17. st. bryg. Marek Krassowski

 

Do kompetencji prezydium zarządu oddziału powiatowego należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu oddziału powiatowego i zarządu oddziału wojewódzkiego oraz władz Związku,
 2. nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów oddziałów gminnych,
 3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
 4. uchylanie uchwał zarządów oddziałów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,
 5. rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów gminnych,
 6. inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,
 7. przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.