Informacje z pracy zarządu

31.03.2017 – Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

31 marca 2017 roku o godz. 13 00 w siedzibie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, w którym uczestniczyli druhowie i druhny z Zarządu oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie Zarządu rozpoczął i prowadził Prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek. Pierwszym omawianym punktem podczas posiedzenia była informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu radomskiego w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem działań OSP w KSRG. Informację zaprezentował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st. bryg. Sławomir Podsiadły oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Kolejnym punktem porządku posiedzenia była informacja o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, którą zaprezentował dh Paweł Tuzinek – Prezes ZOP. Druh Paweł Tuzinek poinformował zebranych, że frekwencja, podczas tegorocznej kampanii sprawozdawczej, jest o wiele niższa niż w poprzednim roku, w którym odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrań, druhowie zgłaszali uwagi, co do braków wyposażenia osobistego, zbyt dużej liczby dokumentacji. Prezes, poinformował również, że druhowie potrzebują uproszczenia rozliczenia rachunków OSP oraz że zauważają niewystarczające ilości środków w budżetach gmin na ochronę przeciwpożarową. Prezes podkreślił, że w zebraniach uczestniczy wielu przedstawicieli władzy samorządowej, którzy o ochotnikach wypowiadają się w samych plusach. Na koniec Prezes przypomniał zebranym o obowiązku uzupełnienia informacji zbiorczych z zebrań w Systemie OSP do 15 kwietnia. W następnej kolejności sprawą, którą zajął się Zarząd, była informacja z przebiegu XL Eliminacji Powiatowych OTWP, którą przedstawił dh Tomasz Siczek. Eliminacje do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz miasta Radom odbyły się 25 marca 2017 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko. Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, współorganizatorami byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Patronat honorowy objęli: Starosta Radomski oraz Prezydent Miasta Radom. W turnieju uczestniczyło łącznie 67 uczniów rywalizujących w 3 grupach:

 • grupa I: szkoły podstawowe – 31
 • grupa II: szkoły gimnazjalne – 22
 • grupa III: szkoły ponadgimnazjalne – 12

Druh Tomasz Siczek przedstawił wydatki związane z 50 Radomską Olimpiadą Wiedzy Pożarniczej, gdzie 13500 zł udało się pozyskać od sponsorów, zaś Zarząd z własnego funduszu wydał 1000 zł. Druhowie, Tomasz Siczek oraz Prezes Paweł Tuzinek, podziękowali wszystkim osobom oraz Jednostką OSP zaangażowanym przy organizacji eliminacji powiatowych OTWP. Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu za rok 2016 i przyjęcie planu finansowego Oddziału Powiatowego Z OSP RP na 2017 rok, który przedstawił Skarbnik dh Tomasz Kęska. Przedstawiono również informację o środkach finansowych pomocowych na 2017 rok. Podczas posiedzenia, Zarząd zatwierdził skład Komisji programowych działających przy Zarządzie. Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy różne, m.in.:

 • Rozpatrzenie wniosków odznaczeniowych;
 • Informacja na temat sprawozdania Prezesa na komisji i sesji Rady Powiatu;
 • Zatwierdzenie Kalendarza Imprez;
 • Informacja na temat nominacji druha z powiatu radomskiego do tytułu „Strażaka miesiąca województwa mazowieckiego”;
 • Omówienie spotkania przed Zjazdem Wojewódzkim;

Na zakończenie, Prezes ZOP w Radomiu dh Paweł Tuzinek złożył wszystkim zebranych druhnom i druhom życzenia wielkanocne.

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”Zarzad31032017″]


03.02.2017 – II Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

W piątek, 3 lutego 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu, spotkali się  na drugim posiedzeniu członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. W posiedzeniu uczestniczyli:  Wicemarszałek Zarządu Województwa Mazowieckiego dh Rafał Rajkowski, Komendant Miejski PSP w Radomiu bryg. Paweł Frysztak, Wiceprezydent Miasta Radomia dh Konrad Frysztak. Prezydium zajęło się: podsumowaniem przygotowań do Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, powołaniem stałych Komisji problemowych i zatwierdzeniem zakresu ich działań, podjęciem uchwał w sprawie składek członkowskich oraz sprawami bieżącymi.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, który przywitał przybyłych członków Prezydium. W zebraniu uczestniczyło 15 na 17 członków Prezydium ZOP ZOSP RP w Radomiu. Po przyjęciu porządku zebrania, Prezydium przystąpiło do pracy.

Najważniejszym tematem posiedzenia Prezydium było powołanie stałych Komisji Problemowych i zatwierdzenie ich działań. Uchwałą Prezydium powołano 5 Komisji problemowych. W składy Komisji weszli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego, jak również osoby zaproponowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu. Powołano:

 • Komisję ds. Młodzieży, Działalności Kulturalno-Oświatowej i Sportu,
 • Komisję ds. Odznaczeń i Ceremoniału,
 • Komisję ds. Tradycji i Historii,
 • Komisję ds. Operacyjnych i Szkoleniowych
 • Komisję ds. Działalności Finansowej i Organizacyjnej oraz spraw Statutowych i Współpracy z Samorządem i innymi organizacjami.

Temat ten został szerzej omówiony przez Sekretarza Zarządu dh Mariana Kruszewskiego.

Następnym punktem było omówienie przygotowań do Eliminacji Powiatowych OTWP i konkursu plastycznego.  Zagadnienie to, przedstawił dh Tomasz Siczek. Przekazał on obecnym, iż Eliminacje Powiatowe odbędą się 25 marca 2017 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni – Letnisko. Przedstawił również informację z prac Komisji ds. Organizacji Eliminacji Powiatowych, omawiając poszczególne zagadnienia. Informacje dotyczyła m.in.: objęcia patronatem Honorowym Eliminacji przez Starostę Radomskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wiceprezydent dh Konrad Frysztak poinformował zebranych, że również Prezydent Radomia obejmie, to bardzo ważne przedsięwzięcie swoim Patronatem.

Prezydium pochyliło się również nad sprawami finansowymi oddziału m.in.: ściągalnością składki członkowskiej. Szerzej ten temat zaprezentował Skarbnik dh Tomasz Kęska. W tym zakresie podjęto odpowiednią Uchwałę.

Prezes dh Paweł Tuziek w sposób szczególny zwrócił uwagę na organizację Walnych Zebrań Sprawozdawczych w OSP. Podkreślił, że Walne Zebranie jest tym najważniejszym spotkaniem w ciągu roku dla OSP, i że druhowie stają na wysokości zadania przy ich organizacji. Komendant Miejski PSP podkreślił i zgodził się z dh Prezesem, że jest to zupełnie inna jakość organizacyjna. Rozmawiano także o możliwościach zewnętrznego finansowania jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego.  W tym temacie szeroką informację przekazał dh Wicemarszałek Rafał Rajkowski.