Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).

Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzieod dnia 23.03.2022 r.do dnia 15.04.2022 r.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych  dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym, z tym, że nie więcej niż 15000,00 zł

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2022-nz-1-zapobieganie-zagrozeniom-srodowiska-i-powaznym-awariom-poprzez-aktywowanie-i-doposazanie-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych/

Źródło: WFOŚiGW