Komunikat ws. zmian prawnych dotyczących funkcjonowania OSP

Szanowni druhny i druhowie,

w związku z przyjęciem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) zostały wprowadzone istotne zmiany w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), które mogą mieć wpływ na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Następuje uproszczenie i ułatwienie procedury tworzenia stowarzyszeń, a co za tym idzie proces tworzenia OSP staje się przystępniejszy. Opisane poniżej zmiany weszły w życie z dniem 20 maja 2016 r.

Pierwszą z istotnych zmian, które mogą mieć istotne znaczenie dla OSP jest przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów członków OSP wobec organów władzy publicznej (art. 1 ust. 2).

Została zmniejszona liczba osób, które są niezbędne do założenia OSP z 15 do 7, co w znacznym stopniu ułatwia zakładanie nowych OSP. Zebranie i utrzymanie 15 osób stanowiło dotychczas znaczącą barierę i utrudniało tworzenie nowych OSP. Założyciele OSP uchwalają statut oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia (art. 9).

Od 20 maja 2016 r. zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, OSP opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

W art. 10 ustawy został dodany nowy punkt 5a wprowadzający możliwość otrzymania przez członków Zarządu OSP wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Jednakże należy zaznaczyć, iż ustawodawca wprowadził ten przepis z zamiarem wyjątkowości jego zastosowania. Zapis dotyczy przede wszystkim dużych OSP. Powyższa możliwość wykorzystywana jest przede wszystkim, gdy czynności wykonywane przez członków Zarządu zbliżone będą w swojej formie do tradycyjnych warunków zatrudnienia.

W art. 11 dodano ust. 4, który stanowi, że w umowach między OSP a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, OSP reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania. Jest to analogiczne rozwiązanie do rozwiązania przyjętego w kodeksie spółek handlowych w odniesieniu do spółek kapitałowych. Zazwyczaj w przypadku OSP organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna. Czyli istnieją dwie drogi reprezentacji OSP w umowach lub sporach z członkiem Zarządu:
– Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę wskazującą, który z jej członków będzie reprezentował OSP,
– Walne Zebranie członków podejmuje stosowną uchwałę, w której wyznacza pełnomocnika.
Należy zauważyć, że pełnomocnikiem może być również osoba nieprzynależąca do danej OSP.

Nowym rozwiązaniem jest zmiana zawarta w art. 12. Zgodnie z nowym stanem prawnym, to Zarząd a nie tak jak do tej pory Komitet Założycielski składa wniosek o wpis OSP do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia. Wniosek, który zostaje złożony do KRS musi zostać podpisany przez wszystkich członków Zarządu.

Ustawodawca zmienił całkowicie art. 16, który został znacznie rozbudowany. Nowe brzmienie art. 16 stanowi, że sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie OSP do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające. Sąd rejestrowy oddala wniosek o wpis OSP do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. O wpisie OSP do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie, statut OSP, listę założycieli i podjęte uchwały. O wykreśleniu OSP z Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu odpis postanowienia o wykreśleniu.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 OSP uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez OSP dokonane na rzecz OSP przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego członkowie Zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności OSP odpowiada tak jak za zaciągnięte przez siebie. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu OSP do rejestru stowarzyszeń jest wolne od opłat sądowych.

Zmiany nie ominęły również art. 21, który w nowym brzmieniu stanowi, że Zarząd OSP ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu OSP do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu OSP do tego rejestru. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem. O wpisie zmiany statutu OSP sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu odpis postanowienia i tekst jednolity zmienionego statutu.

W art. 25 zostało dookreślone, iż organ nadzoru wykonuje swoje uprawnienia wyłącznie w zakresie legalności działalności OSP, a w przypadku żądania wyjaśnień zobowiązany jest do uzasadnienia swojego żądania. Z powyższego należy wysnuć wniosek, że organ bada działania podejmowane przez OSP tylko co do ich zgodności z prawem. Przedmiotem badania organu nie może być np. słuszność decyzji podjętej przez OSP.
Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:
– dostarczenia przez Zarząd OSP odpisów uchwał Walnego Zebrania,
– niezbędnych wyjaśnień od władz OSP.
W przypadku OSP organem tym jest starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia – art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Z strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek