Ważne informacje

Komunikat Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu ws. zmian w Statucie OSP

Szanowne Druhny i Druhowie!

Zgodnie z zaleceniami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie zawartymi we wskazówkach na zebrania sprawozdawcze w 2018 roku informuję, iż należy dokonać zmian w Statutach OSP.
Przygotowując Walne Zebranie Członków OSP, Zarząd OSP powinien dokonać weryfikacji zgodności statutu z ustawą “Prawo o stowarzyszeniach” a w szczególności z art. 10 ustawy w nowym brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 25 września 2015r. Należy także sprawdzić, czy  statut OSP nie wymaga uaktualnienia, gdyż niektóre statuty pozostały niezmieniane od wielu lat podczas gdy w tym czasie zmieniły się uwarunkowania w działalności OSP.

W przypadku  stwierdzenia, przez zarząd OSP sprzeczności statutu OSP z ustawą (w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach), lub rozwiązaniami stosowanymi w OSP, konieczna jest zmiana statutu w ustawowym terminie do 20 maja 2018 r.

W przypadku  uchwalenia  zmian w statucie OSP, Zarząd OSP  –  w terminie 7 dni  –  powinien złożyć wniosek o wpis uchwalonych zmian w statucie OSP do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez wypełnienie obowiązującego formularza KRS-Z 20 oraz dołączenie do niego również wypełnionego formularza KRS-ZK dot. informacji o sposobie reprezentacji OSP.

Do wniosku należy również dołączyć /w oryginale/:

  • Protokół z Walnego Zebrania Członków OSP – 1 egzemplarz,
  • Uchwałę Walnego Zebrania Członków OSP w sprawie zmiany statutu OSP – 2 egzemplarze,
  • Wykaz i treść uchwalonych zmian w statucie OSP -€“ 2 egzemplarze,
  • Tekst jednolity zmienionego statutu – 2 egzemplarze.

Należy przy tym dodać, iż  postępowanie   w sprawie o wpis zmian w statucie OSP do KRS jest wolne od opłaty sądowej.

W załączniku przekazujemy Wzorcowy Statut z naniesionymi zmianami. Można z niego korzystać, jednak należy pamiętać o załączeniu do zmian w Statucie załącznika. Uwagi muszą dotyczyć zmian w Statucie Waszej OSP.

Wzorcowy statut OSP
Wykaz zmian w Statucie OSP przyjetych na zebraniu OSP

Ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek