Komunikat dotyczący sprawozdania finansowego OSP

Po raz pierwszy w 2019 r. sprawozdania finansowe OSP sporządzamy, podpisujemy i przekazujemy do odpowiedniego urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

OSP nie wpisane do rejestru przedsiębiorców dostarczają sprawozdanie sporządzone i zapisane w dowolnym formacie pliku oraz podpisane podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu oraz osobę sporządzającą w terminie do 31 marca 2019 r.

Jeśli członkowie zarządu nie mają kwalifikowanych podpisów elektronicznych (podpisów płatnych, oferowanych przez certyfikowane firmy) alternatywną formą podpisania elektronicznego sprawozdania może być profil zaufany (wcześniej tzw. podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP). Ministerstwo Cyfryzacji 6 marca 2019 r, udostępniło możliwość podpisania jednego dokumentu przez kilka osób na portalu www.obywatel.gov.pl. Dlatego właśnie sugerujemy, żeby wszyscy członkowie zarządu wyrobili sobie profil zaufany.

Profil zaufany jest bezpłatny.

To forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby fizycznej. Funkcjonuje już od kilku lat, a prace nad jego wykorzystaniem w różnych sytuacjach, a także wygodą użytkowania, wciąż trwają.

Profil możemy założyć nie wychodząc z domu za pośrednictwem elektronicznej bankowości (choć nie we wszystkich bankach). Można też założyć profil przez portal www.pz.gov.pl i potwierdzić go (wtedy dopiero możemy z niego korzystać) w najbliższym urzędzie skarbowym lub ZUS.

Podpisane sprawozdanie finansowe składamy do właściwego urzędu skarbowego na dowolnym elektronicznym nośniku danych np. płycie DVD lub przesyłamy jako załącznik do e-mail na skrzynkę podawczą US (adres w zakładce dane teleadresowe na stronie US).

W poniżej jest zamieszczona instrukcja założenia profilu zaufanego oraz sposobu podpisywania dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe przez kilka osób posiadających taki profil zaufany.

Przypominamy, że zgodnie z ustawa o rachunkowości na sprawozdanie finansowe OSP składa się :

  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Informacja dodatkowa,
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Wzory dokumentów (bilans i RZiS) w załączniku poniżej.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego według załącznika nr 6:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Informacja dodatkowa według załącznika nr 6 powinna zawierać :

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%

podatku dochodowego od osób fizycznych (jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego);

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

OSP jest również zobowiązana złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację podatku dochodowego CIT-8 oraz CIT-0 za 2018r. w terminie do 31 marca 2019 r.

Wysłać deklarację można wyłącznie elektronicznie poprzez np. aplikację e-deklaracje na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Aby deklarację wysłać należy upoważnić do tego osobę posiadającą kwalifikowany podpis elektroniczny składając upoważnienie UPL-1 do swojego Urzędu Skarbowego. Formularz można pobrać z portalu podatkowego MF.

Załączniki:
Bilans rachunek wg. załącznika 6 jednostka

Instrukcja zakładania profilu zaufanego