Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021/2022

Kampania została zainicjowana Uchwałą Nr 42/XI/2020Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP i rozpoczyna się 1 stycznia 2021r.

Terminy poszczególnych szczebli kampanii zostały określone w „Założeniach organizacyjno-programowych kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”

 • Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP do 31 marca 2021r.
 • Zjazdy oddziałów gminnych do 30 czerwca 2021r.
 • Zjazdy oddziałów powiatowych do 31 grudnia 2021r,
 • Zjazdy oddziałów wojewódzkich do 31 maja 2022r.
 • Zjazd krajowy między 9 sierpnia i 9 października 2022r. 

Podjęto w tej uchwale decyzję, że w zależności od zmian stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym związanych, nowych regulacji prawnych, upoważnia się Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP do przesuwania terminów przewidzianych w Założeniach na kampanię …” na wiosnę i lato 2021 r.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego na posiedzeniu, które odbyło się w trybie wideokonferencji przyjął następujące dokumenty.

 – Wskazówki organizacyjno-programowe na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP w 2021 r.

 – Założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo – wyborczej Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przed V Zjazdem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu na swoim posiedzeniu podjęło wskazówki na Kampanie Sprawozdawczo Wyborczą i rekomendowało podjęcie Uchwał metodą korespondencyjną i w dniu 5.12.2020 roku Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu przyjął następujące dokumenty:

– plan pracy Zarządu i Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu na 2021 rok

– wskazówki organizacyjno-programowe na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP w powiecie radomskim w 2021r.

– tezy na kampanię sprawozdawczo wyborczą

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło m.in uchwały w sprawie:

– przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP w przypadku zaostrzeń związanych z pandemią,

 • Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP od 01 stycznia do 30 września 2021r.
 • Zjazdy oddziałów gminnych do 30 listopada 2021r.
 •  Zjazdy oddziałów powiatowych do 31 stycznia 2022r,
 • Zjazdy oddziałów wojewódzkich do 31 maja 2022r.
 • Zjazd krajowy między 9 sierpnia i 9 października 2022r.   

– kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP.

-Na podstawie &25 pkt 1, 2a, pkt 4 Statutu Związku OSP RP zobowiązać prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP do sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, ze szczególnym zachowaniem terminów kampanii.

Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2021 roku

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP
 2. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 3. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 4. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 6. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 7. Raport Ochotniczej Straży Pożarnej
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 9. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 10. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
 11. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Wyborczej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 12. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie wyborów
 13. Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 14. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /dla wybranych delegatów na Zjazd i wskazanych przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego szczebla/

Można wykorzystać także, niżej wymienione wzory druków, jako uzupełniające do przebiegu zebrania :

 1. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 2. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro
 3. Wykaz zmian w Statucie OSP
 4. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 6. Sprawozdanie Finansowe OSP – bilans oraz rachunek wyników
 7. Przykładowy przebieg walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP
 8. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Wzory druków na zjazd oddziału gminnego lub równorzędnego ZOSP RP w 2021 roku

Druki obowiązujące:

 1. Uchwała Zarządu Oddziału Gminnego, Miejsko-Gminnego, Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały – Zestawienie liczby delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP i przedstawicieli OSP – członków zwyczajnych Związku do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 3. Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy/miasta.
 4. Plan przygotowań do Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Scenariusz obrad Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Mandat i zaproszenie dla delegata na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zaproszenie na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Lista obecności delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Lista obecności ustępujących władz, przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości zaproszonych na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Uchwała nr 1 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 20. Uchwała nr 2 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko – Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 21. Uchwała nr 3 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP
 22. Uchwała nr 4 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPw sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP oraz ich wyboru.
 23. Uchwała nr 5 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
 24. Uchwała nr 6 Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na lata 2021 – 2026
 25. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 26. Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie działania Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Druki uzupełniające:

 1. Tezy do wystąpienia otwierającego Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Tezy do referatu na Zjazd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Tezy do Uchwały Programowej zjazdu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsze posiedzenia władz Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego ZOSP RP – obowiązujące

 1. Uchwała nr 1 Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym prezesa, wiceprezesów, oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 2. Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.
 4. Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego/Miejskiego Związku OSP RP.