Informacja ws. odbywania walnych zebrań członków OSP oraz innych imprez strażackich w okresie zagrożenia COVID-19

Szanowni druhny i druhowie,

z uwagi na sytuację na terenie kraju związaną z zagrożeniami epidemiologicznymi, Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podjęło uchwałę w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju.

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp. w przypadku, gdyby miały one miejsce w tzw. obszarach czerwonych i żółtych, a na pozostałym terenie organizowanie ich w przypadku zaistnienie takiej konieczności i z poszanowaniem wymogów ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.

W zakresie rekomendacji jest także odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP, w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w strefach czerwonych i żółtych, głównie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z póź. zm.). W strefach zielonych odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP może odbywać się w sposób stacjonarny z poszanowaniem wymogów ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.

W dniu 08.10.2020 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu na swoim posiedzeniu podjęło również Uchwałę dotyczącą w/w zagadnień oraz przeprowadzeniem Posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu wykorzystując środki komunikacji elektronicznej i korespondencyjnie. Ponad to z uwagi na wprowadzoną żółta strefę na obszarze całej Polski poleca się się zwrócić szczególna ostrożność i zwiększyć rygor sanitarny w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu radomskiego zarówno podczas działań ratowniczo gaśniczych jaki innych czynności wykonywanych w OSP.  

ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek

Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie zasad organizowania posiedzeń władz oraz imprez masowych w okresie zagrożenia COVID-19