Komunikat dotyczący środków z dotacji KSRG

W związku z planowanym podziałem dotacji dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego prosimy o przesłanie tabeli zapotrzebowania na rok 2019.

Zapotrzebowanie na rodzaj asortymentu należy wybrać z opracowanego na rok 2019 “Zakresu przedmiotowego dotacji dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, który znajduje się poniżej.

W przypadku inwestycji budowlanych (remontu strażnic) należy przesłać szacunkowy koszt prac oraz zakres planowanych prac (w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej).

W przypadku zmiany numeru konta bankowego proszę o wpisanie nowego z podaniem nazwy banku na wniosku.

Proszę nie składać wniosków na asortyment z zakresu informatyki i łączności – brak przyznanych środków na rok 2019.

Uzupełnioną tabelę zapotrzebowanie należy przesłać do dnia 03.06.2019 na adres e-mail: mgierczak@straz.radom.pl

Potrzeby proszę składać w kwocie zbliżonej do wysokości dotacji  przyznanej w 2018 roku.

Zakres przedmiotowej dotacji jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na 2019 rok

Wniosek o udzielenie dotacji na zakup asortymentu

UWAGA:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017, poz. 2175), z dniem 1 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie wartości środków trwałych klasyfikowanych jako zakupy inwestycyjne z 3 500 do 10 000 zł.