Zmiana regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP

Zmiana regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP. Nowy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny ZOSP RP w dniu 12 września 2018 roku Uchwałą Nr 16/V/2018. Nowe zasady nadawania medali i odznak oraz nowe wnioski uwzględniają ochronę danych osobowych RODO. Wnioski na odznaczenia od 1 stycznia 2019 rok będą przyjmowane wyłącznie na nowych wnioskach.

Zmiany w regulaminie Odznaczeń, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku:

 1. Przy nadawaniu Złotego Znaku Związku zmienia się czasookres:
  • Członkowie OSP, działacze Związku OSP…/jak w pkt. 32 regulaminu/ powinni posiadać co najmniej od 10 lat Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” /było 5 lat/
 2. Medal im. B. Chomicza stanowi formę wyróżnienia, jako medal i nadawany głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP. Nie ustalono czasookresu od ostatniego odznaczenia. /jak w pkt. 34, 35 regulaminu/
 3. Złoty Znak Związku jak i również Medal Honorowy im. B. Chomicza dalej będą limitowanie! Dla OSP na jubileusz 100 –lecia przysługuje bez limitu /jak było do tej pory/
 4. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest tylko członkowi OSP biorącemu bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (powinien mieć złożone ślubowanie, posiadać wyszkolenie odpowiednie do pełnionej funkcji i mieć co najmniej 5 letni staż w działalności ratowniczo – gaśniczej od pełnoletności) /jak w pkt.41 regulaminu – było 3 lata/. Następnie, by otrzymać Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa musi być czasookres 3 lat od Strażaka Wzorowego /jak w pkt.37 regulaminu/
 5. Natomiast pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa po co najmniej 10–ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletności /było 5 lat/
 6. Osoby, instytucie, przedstawiciele służb mundurowych po okresie co najmniej 10-letniej współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP /było 5 lat/
  • Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 16 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:
   •  członkom ochotniczych straży pożarnych,
   • działaczom Związku OSP RP,
   • wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i innym przedstawicielom samorządu terytorialnego,
   • osobom, instytucjom, organizacjom oraz przedstawicielom służb mundurowych wspomagającym ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,
   •  pracownikom Związku OSP RP.
  • W punkcie regulaminu wyróżniono przedstawicieli samorządu, natomiast funkcjonariusze PSP to przedstawiciele służb mundurowych wraz z innymi służbami.
  • Czasookres pomiędzy nadaniem odznaczenia wyższego stopnia od niższego 5 lat!
 1. Odznakę Za Wysługę Lat można uzyskać po 10 latach działalności, następną po 20-latach a kolejne w 5-letnich cyklach lat w OSP:
  • Będą wprowadzone odznaki lecia 75 i 80;
  • Okres naliczania wysługi lat liczymy od 16 – tego roku życia – członka MDP; /jak w pkt.42 regulaminu/ /było co 5 lat od „V”/
  • Odznaka Za Wysługę Lat – będzie odpłatna od 1.01.2019 roku!!! Do końca roku Zarząd Główny opracuje zasady płatności.
 1. Odznaka MDP;
  • pierwszego stopnia „Brązowa” – może być nadana po 2 latach od momentu złożenia ślubowania /jak w pkt. 45 regulaminu/ /było po roku/.
  • Pozostałe odznaki „Srebrna” i „Złota” po 2 latach od niższej odznaki.
  • Nowy regulamin nie uwzględnia wyróżnienia odznaką Opiekuna lub Działacza Zawiązku będącym członkiem Komisji Młodzieży – było.
 2. Ponadto od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe wnioski na odznaczenia, opracowane w związku z wprowadzeniem ochrony danych osobowych, obowiązującym RODO. Każdy wniosek zawiera oświadczenie osoby wyrażającej pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. /miejscowość, data i czytelny podpis Kandydata/

Wnioski złożone do Biura ZOW do 31 grudnia br. będą wydane na starczych zasadach regulaminu, a od 1 stycznia 2019 roku już na nowych zasadach będą rozpatrywane i przyjmowane wyłącznie na nowych wnioskach!

Wnioski należy składać z minimum 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem terminu wręczenia odznaczenia i muszą być zaopiniowane przez poszczególne szczeble Prezydiów Oddziałów Związku OSP RP.

Do pobrania

NOWY REGULAMIN ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ

WNIOSEK O NADANIE Złotego Znaku Związku, Medalu im. Bolesława Chomicza, Brązowego, Srebrnego i Złotego Medalu oraz Odznaki Strażak Wzorowy

WNIOSEK O NADANIE dla zbiorowości

WNIOSEK O NADANIE Odznaki Za Wysługę Lat i Odznaki MDP