Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP

Uwaga! Od 9 lipca rusza nabór wniosków z Funduszu Sprawiedliwości dla woj. mazowieckiego!

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. mazowieckiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie: www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10765,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Jak to zrobić?

 • Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 • Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/Contest/View/6272
 • Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy zgodnie z zamkniętym katalogiem sprzętów wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 • W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.
 • Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.
 • Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.
 • Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

    Odnośnie załączników wymagane jest:

 • potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego,
 • opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:
 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,
 • umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę (np. zaświadczenie o wyborze wójta / burmistrza / prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo).

Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zobligowany do złożenia jednego wniosku obejmującego potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.

Wniosek złożony w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

 • Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.
 • W skrócie: gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.
 • W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Podmiot zobligowany jest do opisania w treści wniosku, jaki sprzęt planuje nabyć, przy czym możliwy do zakupu sprzęt został wskazany poniżej:

Zadanie 1

 • Zestaw ratownictwa medycznego R1
 •  Zakup torby ratowniczej – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie;
 •  Nosze typu deska;
 •  Szyny typu Kramera.

Zadanie 2

 • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):
 •  Zakup defibrylatora – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie.

 Zadanie 3

 • Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów:
 •  Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami;
 •  Hydrauliczne nożyce do cięcia;
 •  Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;
 •  Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach;
 •  Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO;
 •  Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m;
 •  Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN;
 •  Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych;
 •  Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l;
 •  Zbijak do szyb hartowanych;
 •  Piła ratownicza do szyb klejonych;
 •  Nóż do pasów bezpieczeństwa;
 •  Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;
 •  Osłona zabezpieczającego poszkodowanego;
 •  Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie;
 •  Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;
 •  Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;
 •  Pilarka do drewna;
 •  Detektor napięcia;
 •  Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);
 •  Agregat prądotwórczy;
 •  Przenośny zestaw oświetleniowy;
 •  Sprzęt do oznakowania terenu akcji;
 •  Bosak dielektryczny;
 •  Latarka akumulatorowa;
 •  Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Żadne inne sprzęty poza wyżej wymienionymi nie uzyskają dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęty które nie są wpisane w kosztorys w systemie www.witkac.pl, trzeba dodać w polu “Dowolne zadanie”.

    Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.

    Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.

    Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.